Гпк ст 80

Гпк ст 80

Содержание:

Господарський процесуальний кодекс України
Стаття 80. Подання доказів

1. Учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду.

2. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви.

3. Відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, повинні подати суду докази разом з поданням відзиву або письмових пояснень третьої особи.

4. Якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об’єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу.

5. У випадку визнання поважними причин неподання учасником справи доказів у встановлений законом строк суд може встановити додатковий строк для подання вказаних доказів.

6. У випадку прийняття судом відмови сторони від визнання обставин суд може встановити строк для подання доказів щодо таких обставин.

7. Якщо зі зміною предмета або підстав позову або поданням зустрічного позову змінилися обставини, що підлягають доказуванню, суд залежно від таких обставин встановлює строк подання додаткових доказів.

8. Докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду судом не приймаються, крім випадку, коли особа, яка їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї.

9. Копії доказів (крім речових доказів), що подаються до суду, заздалегідь надсилаються або надаються особою, яка їх подає, іншим учасникам справи. Суд не бере до уваги відповідні докази у разі відсутності підтвердження надсилання (надання) їх копій іншим учасникам справи, крім випадку, якщо такі докази є у відповідного учасника справи або обсяг доказів є надмірним, або вони подані до суду в електронній формі, або є публічно доступними.

10. Докази, які не додані до позовної заяви чи до відзиву на неї, якщо інше не передбачено цим Кодексом, подаються через канцелярію суду, з використанням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи або в судовому засіданні з клопотанням про їх приєднання до матеріалів справи.

11. У разі подання заяви про те, що доданий до справи або поданий до суду учасником справи для ознайомлення документ викликає сумнів з приводу його достовірності або є підробленим, особа, яка подала цей документ, може просити суд до закінчення підготовчого засідання виключити його з числа доказів і розглядати справу на підставі інших доказів.

Статья 80. Содержание определения суда о назначении экспертизы

СТ 80 ГПК РФ

1. В определении о назначении экспертизы суд указывает наименование суда; дату назначения экспертизы и дату, не позднее которой заключение должно быть составлено и направлено экспертом в суд, назначивший экспертизу; наименования сторон по рассматриваемому делу; наименование экспертизы; факты, для подтверждения или опровержения которых назначается экспертиза; вопросы, поставленные перед экспертом; фамилию, имя и отчество эксперта либо наименование экспертного учреждения, которому поручается проведение экспертизы; представленные эксперту материалы и документы для сравнительного исследования; особые условия обращения с ними при исследовании, если они необходимы; наименование стороны, которая производит оплату экспертизы.

2. В определении суда также указывается, что за дачу заведомо ложного заключения эксперт предупреждается судом или руководителем судебно-экспертного учреждения, если экспертиза проводится специалистом этого учреждения, об ответственности, предусмотренной Уголовным кодексом Российской Федерации.

Комментарий к Статье 80 Гражданского процессуального кодекса

Комментируемая статья предъявляет требования к содержанию определения суда о назначении экспертизы.

Согласно положениям комментируемой статьи в определении о назначении экспертизы суд указывает: наименование суда; дату назначения экспертизы и дату, не позднее которой заключение должно быть составлено и направлено экспертом в суд, назначивший экспертизу; наименования сторон по рассматриваемому делу; наименование экспертизы; факты, для подтверждения или опровержения которых назначается экспертиза; вопросы, поставленные перед экспертом; фамилию, имя и отчество эксперта либо наименование экспертного учреждения, которому поручается проведение экспертизы; представленные эксперту материалы и документы для сравнительного исследования; особые условия обращения с ними при исследовании, если они необходимы; наименование стороны, которая производит оплату экспертизы. В определении суда также указывается, что за дачу заведомо ложного заключения эксперт предупреждается судом или руководителем судебно-экспертного учреждения, если экспертиза проводится специалистом этого учреждения, об ответственности, предусмотренной УК РФ.

Статья 307 УК РФ предусматривает ответственность за заведомо ложное заключение эксперта, специалиста.

В Обзоре судебной практики по применению законодательства, регулирующего назначение и проведение экспертизы по гражданским делам (утвержденном Президиумом Верховного Суда РФ 14 декабря 2011 г.), указано, что «анализ судебной практики по применению законодательства, регулирующего назначение и проведение экспертизы по гражданским делам, показал, что экспертизы по гражданским делам назначались, как правило, в предварительном судебном заседании или в судебном заседании.

Судами в целом соблюдался порядок назначения судебных экспертиз, предусмотренный процессуальным законодательством. В частности, определения судов о назначении экспертизы в основном соответствовали требованиям ст. 80 ГПК РФ.

Вместе с тем были выявлены факты, когда в определениях о назначении экспертизы не были указаны сведения, перечисленные в ст. ст. 80 и 225 ГПК РФ.

Некоторыми судами не указывались: дата назначения экспертизы; наименование экспертизы; факты, для подтверждения или опровержения которых назначается экспертиза; лица, которые производят оплату экспертизы; сведения о предупреждении эксперта об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

В отдельных случаях суды при назначении экспертизы не указывали ее наименование, а вместо этого указывали в определении ожидаемые от исследования результаты.

Так, по делу по иску ОАО к Л., Т. о взыскании задолженности по кредитному договору по ходатайству ответчика Индустриальным районным судом г. Барнаула была назначена «судебная экспертиза по определению рыночной стоимости заложенного недвижимого имущества», проведение которой поручено Алтайскому краевому государственному унитарному предприятию.

В подобных случаях определение о назначении такой экспертизы и материалы для ее проведения возвращались в суд без исполнения в целях уточнения названия экспертизы, что приводило к затягиванию сроков разрешения дела по существу.

Протоколы, которые составлялись в ходе судебных заседаний, не во всех случаях отвечали требованиям, установленным ч. 2 ст. 229 ГПК РФ. В ряде протоколов, в частности, не были указаны: лицо, которым заявлено ходатайство о назначении экспертизы; содержание устного ходатайства о назначении экспертизы; сведения о разъяснении участвующим в деле лицам прав, предусмотренных ч. 2 ст. 79 ГПК РФ, а также последствий уклонения стороны от экспертизы, определенных в ч. 3 ст. 79 ГПК РФ; данные о представлении участвующими в деле лицами вопросов, отклонении судом вопросов, обсуждении выбора экспертного учреждения или эксперта, о заявлении отвода эксперту.

В отдельных случаях в нарушение ст. 228 ГПК РФ суды не составляли протокол судебного заседания при совершении указанных процессуальных действий.

Так, определением Кольчугинского городского суда Владимирской области по делу по заявлению директора Областного государственного стационарного учреждения «Кольчугинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», обратившегося в интересах В. о признании ее недееспособной, была назначена амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза, проведение которой поручалось экспертам Владимирской областной психиатрической больницы. Определением суда о назначении экспертизы производство по делу было приостановлено до получения заключения экспертизы, однако протокол в ходе судебного заседания не составлялся.

Результаты проведенного обобщения судебной практики свидетельствуют о том, что суды испытывают затруднения при определении даты назначения экспертизы и даты, не позднее которой заключение должно быть составлено и направлено в суд (ч. 1 ст. 80 ГПК РФ)» .
———————————
Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. N 3.

Статья 79. Назначение экспертизы

1. При возникновении в процессе рассмотрения дела вопросов, требующих специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства, ремесла, суд назначает экспертизу. Проведение экспертизы может быть поручено судебно-экспертному учреждению, конкретному эксперту или нескольким экспертам.

2. Каждая из сторон и другие лица, участвующие в деле, вправе представить суду вопросы, подлежащие разрешению при проведении экспертизы. Окончательный круг вопросов, по которым требуется заключение эксперта, определяется судом. Отклонение предложенных вопросов суд обязан мотивировать.

Стороны, другие лица, участвующие в деле, имеют право просить суд назначить проведение экспертизы в конкретном судебно-экспертном учреждении или поручить ее конкретному эксперту; заявлять отвод эксперту; формулировать вопросы для эксперта; знакомиться с определением суда о назначении экспертизы и со сформулированными в нем вопросами; знакомиться с заключением эксперта; ходатайствовать перед судом о назначении повторной, дополнительной, комплексной или комиссионной экспертизы.

3. При уклонении стороны от участия в экспертизе, непредставлении экспертам необходимых материалов и документов для исследования и в иных случаях, если по обстоятельствам дела и без участия этой стороны экспертизу провести невозможно, суд в зависимости от того, какая сторона уклоняется от экспертизы, а также какое для нее она имеет значение, вправе признать факт, для выяснения которого экспертиза была назначена, установленным или опровергнутым.

Комментарий к Ст. 79 ГПК РФ

1. Условия, при соблюдении которых судом может быть назначен эксперт:

1) вопросы эксперту задаются только в области известных ему знаний, выходящих за пределы тех, которые принято считать общеизвестными для судей, обычно — науки, техники, искусства или ремесла;

2) вопросы, поставленные перед экспертом, не могут выходить за пределы его специальных познаний и компетенции. Эти же требования относятся к вопросам об обстоятельствах, способствовавших совершению преступления или иного правонарушения, а также к ответам на них эксперта .
———————————
См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 сентября 1987 года N 5 «О повышении роли судов в выполнении требований закона, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствовавших совершению преступлений и других правонарушений» // Рыжаков А.П. Сборник постановлений Конституционного Суда РФ, Верховных Судов СССР и РФ (РСФСР) по гражданским делам. М.: НОРМА; НОРМА-ИНФРА-М, 2001. С. 598.

2. Суды не должны допускать постановку перед экспертом, как со своей стороны, так и со стороны лиц, участвующих в деле, вопросов правового характера (правовых вопросов), как не входящих в его компетенцию. Разрешение таких вопросов относится к компетенции суда (например, вопроса о дееспособности гражданина, а не о характере его заболевания).

3. Судья вправе с учетом мнения участвующих в деле лиц назначить при подготовке дела к судебному разбирательству экспертизу (медицинскую, бухгалтерскую и другие) во всех случаях, когда необходимость экспертного заключения следует из обстоятельств дела и представленных доказательств (п. 8 ч. 1 ст. 150 ГПК РФ). При назначении экспертизы должны учитываться требования статей 79 — 84 ГПК РФ, причем лицам, участвующим в деле, следует разъяснять их право поставить перед экспертом вопросы, по которым должно быть дано заключение .
———————————
См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 июня 2008 г. N 11 «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. N 9.

4. Вопросы перед экспертом должны формулироваться в определении судьи или суда. В определении, помимо вопросов, по которым требуется заключение эксперта, должно быть указано, какие вопросы, представленные лицам, участвующим в деле, и их представителями, отклонены и какие мотивы их отклонения.

5. Во всех случаях, когда по обстоятельствам дела необходимо выяснить психическое состояние лица в момент совершения им определенного действия, должна быть назначена судебно-психиатрическая экспертиза, например, при рассмотрении дел о признании недействительными сделок по мотиву совершения их гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить ими (ст. 177 ГК РФ), а также в тех случаях, когда назначение экспертизы предусмотрено законом, в частности, по делам о признании гражданина недееспособным вследствие психического расстройства (ст. 283 ГПК РФ) и о признании его дееспособным в случае выздоровления или значительного улучшения состояния здоровья (ч. 2 ст. 286 ГПК РФ). При назначении экспертизы в стадии подготовки дела к судебному разбирательству судья в соответствии со ст. 216 ГПК РФ вправе приостановить производство по делу. В этом случае течение срока производства по делу согласно ч. 1 ст. 110 ГПК РФ приостанавливается. Определение о приостановлении производства по делу судья выносит в предварительном судебном заседании, о проведении которого составляется протокол (ч. ч. 4 и 7 ст. 152 ГПК РФ) .
———————————
См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 июня 2008 г. N 11 «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. N 9.

6. При уклонении стороны от участия в экспертизе, непредставлении экспертам необходимых материалов и документов для исследования и в иных случаях, если по обстоятельствам дела и без участия этой стороны экспертизу провести невозможно, суд в зависимости от того, какая сторона уклоняется от экспертизы, а также какое для нее она имеет значение, вправе признать факт, для выяснения которого экспертиза была назначена, установленным или опровергнутым. Этот вопрос разрешается судом в каждом конкретном случае в зависимости от того, какая сторона, по каким причинам не явилась на экспертизу или не представила экспертам необходимые предметы исследования, а также какое значение для нее имеет заключение экспертизы, исходя из имеющихся в деле доказательств в их совокупности .
———————————
См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 октября 1996 года N 9 «О применении судами Семейного кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об установлении отцовства и о взыскании алиментов» // Сборник постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации. 1961 — 1996. М.: Юрид. лит., 1997. С. 196.

7. Суд может назначить экспертизу для выяснения вопроса о художественной, исторической либо иной ценности предмета, по поводу которого возник спор.

8. Для определения размера утраченного военнослужащими, сотрудниками органов внутренних дел заработка, подлежащего возмещению, необходимо определить степень утраты ими профессиональной трудоспособности. Для определения степени утраты профессиональной трудоспособности в случае возникновения спора, разрешаемого судом, требуются специальные познания в области медицины, в связи с чем судом должна назначаться судебно-медицинская экспертиза, которая может быть поручена специалистам в области военно-врачебной экспертизы и медико-социальной экспертизы .
———————————
См.: Обзор судебной практики Верховного Суда РФ от 30 мая 2007 года «Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за первый квартал 2007 года».

9. Необходимо более широко использовать для выявления обстоятельств, способствовавших совершению преступлений и иных правонарушений, наряду с другими исследованными по делу доказательствами данных, полученных в результате проведения судебных экспертиз.

При назначении экспертизы суд вправе исходить из того, что специальные познания экспертов могут быть использованы для установления обстоятельств, способствовавших совершению преступления либо другого правонарушения .
———————————
См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 сентября 1987 года N 5 «О повышении роли судов в выполнении требований закона, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствовавших совершению преступлений и других правонарушений» // Рыжаков А.П. Сборник постановлений Конституционного Суда РФ, Верховных Судов СССР и РФ (РСФСР) по гражданским делам. М.: НОРМА; НОРМА-ИНФРА-М, 2001. С. 598.

10. Нельзя допускать замену производства экспертизы допросом эксперта, если имеются основания для производства судебной экспертизы .
———————————
По аналогии с уголовно-процессуальным институтом. См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 сентября 1975 года N 5 «О соблюдении судами РФ процессуального законодательства при судебном разбирательстве уголовных дел» // Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) по уголовным делам. 1997. С. 386.

11. В необходимых случаях, когда установление того или иного обстоятельства невозможно путем проведения отдельных экспертиз либо это выходит за пределы компетенции одного эксперта или комиссии экспертов, может быть назначена комплексная экспертиза.

12. См. также комментарий к ст. ст. 18, 79, 80, 82 — 86 ГПК РФ.

Ст 79 ГПК РФ «Назначение экспертизы»: комментарии и особенности

Ст. 79 ГПК РФ посвящена общим вопросам назначения экспертизы в гражданских процессах. В полной мере уяснить её положения получится лишь при условии соотношения с другими статьями Кодекса и нормативными актами.

Законодательное регулирование

В области гражданского процесса назначение и проведение экспертизы регулируется следующими актами:

 • ГПК, ст. 79-87;
 • Закон РФ «О государственной экспертной деятельности»;
 • Инструкции об организации проведения экспертиз в разных органах и организациях (МВД, Минюста, ФСБ);
 • Инструкции и методики проведения отдельных видов экспертиз (в частности, судебно-психиатрической).

Ст. 79 ГПК РФ с комментариями часто обращает внимание на необходимость учитывать положения перечисленных нормативных актов.

Определенную роль играют обзоры судебной практики, носящие формально рекомендательный характер, однако имеющие серьезный практический вес.

Изменения в законодательстве

Процессуальное законодательство нельзя назвать стабильным, в него регулярно вносятся многочисленные изменения. Однако, что касается ст. 79 ГПК РФ, в новой редакции её вряд ли получится увидеть. За все время существования кодекса в статьи, посвященные экспертизе, внесли лишь одно изменение. Оно касается содержания определения о назначении экспертизы (ст. 80 ГПК). Каких-либо предпосылок не наблюдается.

Общая информация

Экспертами принято считать людей, обладающих специальными познаниями в области науки, искусства, техники. Они дают ответы на вопросы, которые требуют специальной подготовки, что вытекает из содержания ст. 79 ГПК РФ.

Знания эксперта дают действительно полное представление об обстоятельствах дел, позволяют оценить их и принять верное решение. Необходимость экспертного исследования возникает из обстоятельств или в силу закона. Так, например, оценка психического состояния человека обязывает суд привлечь эксперта. Это же касается и установления отцовства при рождении ребенка. В законодательстве при необходимости дается прямое указание на проведение экспертизы, но остаются и проблемные места.

До сих пор под вопросом экспертная оценка морального ущерба. Нет ни окончательного решения, нужно ли её проводить или достаточно оценки судьи, ни методик, которые бы приблизительно описывали процедуру экспертизы и критерии, которыми надо руководствоваться.

Выводы эксперта как доказательство

Выводы эксперта, полученные им в результате исследования, являются частью материалов дела, и судья обязан оценить их вместе с другими доказательствами. К сожалению, нередко происходит наоборот. Судья полностью соглашается с тем, что написано в экспертизе и игнорирует все иные материалы дела (документы, показания свидетелей, объяснения сторон).

Вывод эксперта на деле должен помочь опровергнуть или наоборот подтвердить сказанное в исковом заявлении, не более того.

Назначение экспертизы

Закон относит к компетенции суда назначение экспертизы. Она проводится или по его единоличному решению, или заявление подает одна из сторон, а суд решает согласиться с ним или нет. С точки зрения закона, нет разницы в том, кто инициатор привлечения эксперта.

Не знающий человек может посчитать, что легко уйдет от последствий, связанных с экспертизой, однако ч. 3 ст. 79 ГПК РФ говорит об обратном.

В делах, где без экспертизы не обойтись, она назначается автоматически, судьи предлагают стандартный набор вопросов, что ускоряет весь процесс. Закон дает право сторонам предложить вопросы, которые надо задать эксперту. Если судья отклоняет вопрос, поставленный одним из участников процесса, он обязан объяснить свой отказ.

В практике редко встречаются споры на этот счет. Проблемы возникают при оценке полученных выводов.

Какие экспертизы могут назначаться?

Процессуальное законодательство предполагает несколько видов экспертиз:

Дополнительная назначается, если эксперт не ответил на все вопросы, поставленные перед ним, или суд счел их не достаточно полными для выяснения обстоятельств дела.

Комплексная экспертиза означает привлечение более чем одного специалиста в разных областях знаний. Может привлекаться один специалист, но являющийся знатоком во всех областях, которые требуются в конкретном деле. Примером служит судебно-психиатрическая экспертиза, её проводит несколько специалистов, работающих в разных направлениях.

Комиссионная экспертиза проводится как минимум двумя специалистами, работающими в одной области.

Оформление решения суда

Назначение экспертизы оформляется определением. Ст. 79-80 ГПК РФ предоставляет следующий перечень пунктов, которые в нем содержатся:

 • название суда;
 • номер дела;
 • дата вынесения определения;
 • стороны в деле (ФИО истца и ответчика и название организации, если таковая представляет сторону);
 • наименование организации или ФИО лица, которым поручается проведение исследования;
 • вопросы, поставленные перед экспертами;
 • факты, которые требуется выяснить;
 • объекты исследования, условия обращения с ними;
 • указание, кто оплачивает исследование;
 • суд устанавливает период времени, отведенный на экспертизу.

В судебном акте делается ссылка на приостановление сроков по делу. Несмотря на достаточно четкий перечень пунктов, аналогичные документы у разных судей отличаются по стилистике и содержанию. Нельзя сказать, что при этом имеет место нарушение законности.

Какими правами обладают эксперт и стороны?

Эксперт является полноценной процессуальной фигурой и согласно действующему законодательству и в частности ст. 79 ГПК РФ:

 • предупреждается об уголовной ответственности за отказ провести экспертизу или ложное заключение;
 • вправе задавать вопросы участникам процесса;
 • сообщает о невозможности ответить на вопросы;
 • сообщает о непригодности или недостаточности материала, чтобы провести экспертизу;
 • обеспечивает сохранность предоставленных ему материалов;
 • не вправе самостоятельно собирать материалы для экспертизы.

Стороны согласно ст. 79 ГПК РФ вправе:

 • заявить отвод эксперту;
 • просить привлечь конкретную организацию или эксперта;
 • знакомиться с материалами исследования;
 • просить суд назначить дополнительную или повторную. экспертизу.

Какие вопросы задавать запрещено?

Законодательство запрещает ставить перед экспертом правовые вопросы. Например, является ли человек недееспособным? Данный вопрос относится к компетенции суда. Не все ситуации настолько ясные, когда происходит подмена решения суда выводами эксперта о психическом состоянии человека и его недееспособности.

Дело может пройти не одну инстанцию, прежде чем до конца будет решено, является ли поставленный вопрос правовым или нет. Судебной практики по ст. 79 ГПК РФ наработанной в связи с постановкой вопросов немало. Однако четких и исчерпывающих критериев, которые бы дали выделить правовые вопросы, не выработано.

Некоторые требования к эксперту и его выводам

Экспертиза выполняется или силами учреждения, занимающегося проведением исследований, или силами одного эксперта. Независимо от того, привлечено отдельное лицо или организация, исследования должны отвечать ряду требований законодательства.

Что касается эксперта:

 • он должен иметь аттестацию, подтверждающую его квалификацию, а организация, проводящая экспертные исследования должна иметь лицензию;
 • он не может находиться в служебной или иной зависимости от одного из участников дела;
 • у него берется расписка о предупреждении об ответственности за заведомо ложные выводы и за отказ в проведении экспертизы.

Исследование должно иметь научный характер, и его выводы при этом можно проверить, используя общепринятые научные методы.

Оценка выводов

Ч. 2 ст. 79 ГПК РФ предоставляет право знакомиться с материалами экспертизы и подавать заявления о назначении нового или дополнительного исследования.

О чем идет речь? В рамках судебного процесса представители сторон вправе изучить переданное в суд исследование и дать ему свою оценку. Обычно судья, получив заключение, вызывает стороны для дальнейшего разбирательства.

Максимум что делается, кратко зачитывается содержание и выводы. Важно заранее ознакомиться с заключением и подать в письменном виде свои замечания, т. к. устные в протокол могут не внести по ряду причин. Да и при зачитывании заключения судьей объективно невозможно в полной мере вникнуть в то, что там написано.

Если не удается решить эти вопросы в первой инстанции, остается апелляция. В ней, кроме отмены или изменения судебного решения можно просить о новой экспертизе.

Уклонение от экспертизы

Как указывалось выше ст. 79 ч. 3 ГПК РФ предусматривает последствия уклонения одной из сторон от проведения экспертизы. Это касается дел, в которых без участия второй стороны не провести экспертизу. Например, необходимо получение генетического материала для исследования на предмет установления отцовства.

ВС РФ указывает, что суд должен выяснить, действительно ли сторона уклонялась от проведения экспертизы или имели место объективные обстоятельства, назначались ли процедуры снова?

Последствием уклонения является признание или отрицание факта без проведения экспертизы, в зависимости от того, кто препятствовал проведению экспертизы.

Статья 79 ГПК РФ. Назначение экспертизы

1. При возникновении в процессе рассмотрения дела вопросов, требующих специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства, ремесла, суд назначает экспертизу. Проведение экспертизы может быть поручено судебно-экспертному учреждению, конкретному эксперту или нескольким экспертам.

2. Каждая из сторон и другие лица, участвующие в деле, вправе представить суду вопросы, подлежащие разрешению при проведении экспертизы. Окончательный круг вопросов, по которым требуется заключение эксперта, определяется судом. Отклонение предложенных вопросов суд обязан мотивировать.

Стороны, другие лица, участвующие в деле, имеют право просить суд назначить проведение экспертизы в конкретном судебно-экспертном учреждении или поручить ее конкретному эксперту; заявлять отвод эксперту; формулировать вопросы для эксперта; знакомиться с определением суда о назначении экспертизы и со сформулированными в нем вопросами; знакомиться с заключением эксперта; ходатайствовать перед судом о назначении повторной, дополнительной, комплексной или комиссионной экспертизы.

3. При уклонении стороны от участия в экспертизе, непредставлении экспертам необходимых материалов и документов для исследования и в иных случаях, если по обстоятельствам дела и без участия этой стороны экспертизу провести невозможно, суд в зависимости от того, какая сторона уклоняется от экспертизы, а также какое для нее она имеет значение, вправе признать факт, для выяснения которого экспертиза была назначена, установленным или опровергнутым.

Комментарии к ст. 79 ГПК РФ

1. Условия, при соблюдении которых судом может быть назначен эксперт:

1) вопросы эксперту задаются только в области известных ему знаний, выходящих за пределы тех, которые принято считать общеизвестными для судей, обычно науки, техники, искусства или ремесла;

2) вопросы, поставленные перед экспертом, не могут выходить за пределы его специальных познаний и компетенции. Эти же требования относятся к вопросам об обстоятельствах, способствовавших совершению преступления или иного правонарушения, а также к ответам на них эксперта .

См.: О повышении роли судов в выполнении требований закона, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствовавших совершению преступлений и других правонарушений: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 сентября 1987 года N 5 // Рыжаков А.П. Сборник постановлений Конституционного Суда РФ, Верховных Судов СССР и РФ (РСФСР) по гражданским делам. М.: Издательство «НОРМА» (Издательская группа «НОРМА-ИНФРА-М»), 2001. С. 598.

2. Суды не должны допускать постановку перед экспертом, как со своей стороны, так и со стороны лиц, участвующих в деле, вопросов правового характера (правовых вопросов), как не входящих в его компетенцию. Разрешение таких вопросов относится к компетенции суда (например, вопроса о дееспособности гражданина, а не о характере его заболевания).

3. Судья вправе с учетом мнения участвующих в деле лиц назначить при подготовке дела к судебному разбирательству экспертизу (медицинскую, бухгалтерскую и другие) во всех случаях, когда необходимость экспертного заключения следует из обстоятельств дела и представленных доказательств (п. 8 ч. 1 ст. 150 ГПК РФ). При назначении экспертизы должны учитываться требования статей 79 — 84 ГПК РФ, причем лицам, участвующим в деле, следует разъяснять их право поставить перед экспертом вопросы, по которым должно быть дано заключение .

См.: О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 июня 2008 г. N 11 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. N 9.

4. Вопросы перед экспертом должны формулироваться в определении судьи или суда. В определении помимо вопросов, по которым требуется заключение эксперта, должно быть указано, какие вопросы, представленные лицам, участвующим в деле, и их представителям, отклонены и какие мотивы их отклонения.

5. Во всех случаях, когда по обстоятельствам дела необходимо выяснить психическое состояние лица в момент совершения им определенного действия, должна быть назначена судебно-психиатрическая экспертиза, например, при рассмотрении дел о признании недействительными сделок по мотиву совершения их гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить ими (ст. 177 ГК РФ), а также в тех случаях, когда назначение экспертизы предусмотрено законом, в частности, по делам о признании гражданина недееспособным вследствие психического расстройства (ст. 283 ГПК РФ) и о признании его дееспособным в случае выздоровления или значительного улучшения состояния здоровья (ч. 2 ст. 286 ГПК РФ). При назначении экспертизы в стадии подготовки дела к судебному разбирательству судья в соответствии со ст. 216 ГПК РФ вправе приостановить производство по делу. В этом случае течение срока производства по делу согласно ч. 1 ст. 110 ГПК РФ приостанавливается. Определение о приостановлении производства по делу судья выносит в предварительном судебном заседании, о проведении которого составляется протокол (ч. 4 и 7 ст. 152 ГПК РФ) .

См.: О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 июня 2008 г. N 11 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. N 9.

6. При уклонении стороны от участия в экспертизе, непредставлении экспертам необходимых материалов и документов для исследования и в иных случаях, если по обстоятельствам дела и без участия этой стороны экспертизу провести невозможно, суд в зависимости от того, какая сторона уклоняется от экспертизы, а также какое для нее она имеет значение, вправе признать факт, для выяснения которого экспертиза была назначена, установленным или опровергнутым. Этот вопрос разрешается судом в каждом конкретном случае в зависимости от того, какая сторона, по каким причинам не явилась на экспертизу или не представила экспертам необходимые предметы исследования, а также какое значение для нее имеет заключение экспертизы, исходя из имеющихся в деле доказательств в их совокупности .

См.: О применении судами Семейного кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об установлении отцовства и о взыскании алиментов: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 октября 1996 года N 9 // Сборник постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации. 1961 — 1996. М.: Юрид. лит., 1997. С. 196.

7. Суд может назначить экспертизу для выяснения вопроса о художественной, исторической либо иной ценности предмета, по поводу которого возник спор.

8. Для определения размера утраченного военнослужащими, сотрудниками органов внутренних дел заработка, подлежащего возмещению, необходимо определить степень утраты ими профессиональной трудоспособности. Для определения степени утраты профессиональной трудоспособности в случае возникновения спора, разрешаемого судом, требуются специальные познания в области медицины, в связи с чем судом должна назначаться судебно-медицинская экспертиза, которая может быть поручена специалистам в области военно-врачебной экспертизы и медико-социальной экспертизы .

См.: Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за первый квартал 2007 года: Обзор судебной практики Верховного Суда РФ от 30 мая 2007 года. [Электронный ресурс]. М., 2007.

9. Необходимо более широко использовать для выявления обстоятельств, способствовавших совершению преступлений и иных правонарушений, наряду с другими исследованными по делу доказательствами данных, полученных в результате проведения судебных экспертиз.

При назначении экспертизы суд вправе исходить из того, что специальные познания экспертов могут быть использованы для установления обстоятельств, способствовавших совершению преступления либо другого правонарушения .

См.: О повышении роли судов в выполнении требований закона, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствовавших совершению преступлений и других правонарушений: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 сентября 1987 года N 5 // Рыжаков А.П. Сборник постановлений Конституционного Суда РФ, Верховных Судов СССР и РФ (РСФСР) по гражданским делам. М.: Издательство «НОРМА» (Издательская группа «НОРМА-ИНФРА-М»), 2001. С. 598.

10. Нельзя допускать замену производства экспертизы допросом эксперта, если имеются основания для производства судебной экспертизы .

По аналогии с уголовно-процессуальным институтом. См.: О соблюдении судами РФ процессуального законодательства при судебном разбирательстве уголовных дел: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 сентября 1975 года N 5 // Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) по уголовным делам. 1997. С. 386.

11. В необходимых случаях, когда установление того или иного обстоятельства невозможно путем проведения отдельных экспертиз либо это выходит за пределы компетенции одного эксперта или комиссии экспертов, может быть назначена комплексная экспертиза.

12. См. также комментарии к ст. 18, 79, 80, 82 — 86 ГПК РФ.

Статья 224 ГПК РФ. Порядок вынесения определений суда

Новая редакция Ст. 224 ГПК РФ

1. Судебные постановления суда первой инстанции, которыми дело не разрешается по существу, выносятся в форме определений суда. Определения суда выносятся в совещательной комнате в порядке, предусмотренном частью первой статьи 15 настоящего Кодекса.

2. При разрешении несложных вопросов суд или судья может выносить определения, не удаляясь в совещательную комнату. Такие определения заносятся в протокол судебного заседания.

3. Определения суда оглашаются немедленно после их вынесения.

4. Определение суда может быть выполнено в форме электронного документа. При выполнении определения в форме электронного документа дополнительно выполняется экземпляр данного определения на бумажном носителе.

Комментарий к Статье 224 ГПК РФ

1. Судебные постановления, которые не разрешают гражданского дела по существу, выносятся в форме определения. Определения судов первой инстанции могут быть вынесены по различным процессуальным вопросам, которые возникают в ходе судебного производства, начиная от возбуждения гражданского судопроизводства, разрешения дела в суде первой инстанции, после вынесения судебного решения, так и на стадии исполнения судебного акта.

Определениями суда разрешаются такие заявления, как: о признании и исполнении решений иностранных судов (ч. 5 ст. 411 ГПК РФ); об оспаривании решений третейских судов (ст. 422 ГПК РФ); о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов (ст. 427 ГПК РФ) и др.

Определения суда различаются по своему содержанию, по субъектам, по форме, по порядку вынесения и способам их обжалования.

Если говорить о содержании определений суда, то выделяют:

— подготовительные — они способствуют своевременному и эффективному рассмотрению гражданских дел, движению дела от стадии к стадии, оформляют завершение производства по спору (подготовка дела к судебному разбирательству — ст. 147 ГПК; назначение экспертизы — ст. 80 ГПК; розыск ответчика — ст. 120 ГПК; истребование доказательств — ст. 57 ГПК РФ и т.д.);

— по вопросам, возникающим при рассмотрении дела (замена ненадлежащего ответчика — ст. 41 ГПК; процессуальное правопреемство — ст. 44 ГПК РФ);

— пресекательные — это определения суда, которые пресекают возможность возбуждения гражданского дела либо прекращают производство по делу, за исключением случаев отсутствия законных оснований к возбуждению гражданского дела и разбирательства по делу (отказ в принятии — ст. 134 ГПК; возвращение заявления — ст. 135 ГПК; приостановление производства по делу — ст. 215, 216 ГПК; оставление заявления без рассмотрения — ст. 222, 233 ГПК РФ);

— заключительные — определения суда, которые завершают производство по делу на основании волеизъявления сторон. В этом случае суд прекращает рассмотрение гражданского дела в соответствии с волей заинтересованных лиц, в связи с прекращением производства по делу (ст. 221 ГПК РФ), заключением сторонами мирового соглашения (ст. 220 ГПК РФ) и утверждения судом мирового соглашения (ч. 3 ст. 173 ГПК РФ);

— восполнительные (по поводу вынесенного решения) — определения суда, которые направлены на устранение процессуальных упущений со стороны суда и недостатков принятого решения. В частности, это определения суда, направленные на исправление описок и явных арифметических ошибок в решении суда (ст. 200 ГПК РФ); разъяснение решения суд (ст. 202 ГПК РФ); индексацию присужденных денежных сумм (ст. 208 ГПК РФ);

— частные определения — выносятся по вопросам устранения выявленных случаев нарушения законности (ст. 226 ГПК РФ).

Определения суда выносятся судьей единолично, за исключением случаев, предусмотренных ст. 7 ГПК.

Определения суда выносятся в двух формах:

— в протокольной форме — это устные постановления, которые заносятся в протокол. Такие определения являются составной частью протокола судебного заседания и выносятся без удаления в совещательную комнату. Протокольные определения выносятся по процедурным вопросам судебного заседания и не требуют всестороннего обсуждения;

— в виде отдельного процессуального документа — указанные определения выносятся в виде отдельного процессуального документа, так как преграждают дальнейшее движение дела и могут быть обжалованы. Они постановляются в совещательной комнате. К ним относятся определения о прекращении производства (ст. 220, 221 ГПК РФ), оставлении заявления без рассмотрения (ст. 222 ГПК РФ) и др.

Согласно п. 12 Постановления Пленума ВС РФ от 26.06.2008 N 13 определение об отказе в принятии встречного иска по мотивам отсутствия условий, предусмотренных ст. 138 ГПК РФ, обжалованию в суд апелляционной инстанции не подлежит, поскольку не препятствует реализации права на обращение за судебной защитой путем предъявления самостоятельного иска и возбуждения по нему другого производства.

В целом определения суда первой инстанции обжалуются путем подачи частной жалобы и представления прокурора в течение 15 дней со дня вынесения определения судом первой инстанции (ст. 332 ГПК РФ), а не с момента получения копии определения сторонами (Определение ВС РФ от 19.01.2010 N 50-Г09-24).

Согласно п. 53 Постановления Пленума ВС РФ от 19.06.2012 N 13 «О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции» если при рассмотрении частной жалобы, представления прокурора на определение суда первой инстанции будет установлено, что частная жалоба, представление прокурора поданы с пропуском установленного ст. 332 ГПК РФ срока обжалования и не решен вопрос о восстановлении этого срока, суд апелляционной инстанции на основании ч. 4 ст. 1 и п. 4 ст. 328 ГПК РФ выносит определение об оставлении частной жалобы, представления прокурора без рассмотрения по существу.

Подача частной жалобы, представления прокурора на определение суда первой инстанции осуществляется по правилам, предусмотренным для подачи апелляционных жалобы, представления.

Правом на подачу частной жалобы на определение суда первой инстанции согласно ст. 331 ГПК РФ обладают стороны и другие лица, участвующие в деле. Лица, не привлеченные к участию в деле, также вправе подать частную жалобу на определение суда первой инстанции. В связи с этим суду первой инстанции надлежит проверять, содержится ли в частной жалобе лицо, не привлеченное к участию в деле, обоснование нарушения его прав и (или) возложения на него обязанностей обжалуемым определением суда первой инстанции. Прокурор, участвующий в деле, вправе принести представление на определение суда первой инстанции.

Согласно п. 43 Постановления Пленума ВС РФ от 19.06.2012 N 13 в суд апелляционной инстанции обжалуются те определения суда первой инстанции, возможность обжалования которых предусмотрена ГПК РФ, а также те, которые исключают возможность дальнейшего движения дела.

К определениям, которые исключают возможность дальнейшего движения дела, относятся, в частности, определение об отказе в принятии заявления о вынесении судебного приказа (ст. 125 ГПК РФ), определение об отказе в разъяснении решения суда (ст. 202 ГПК РФ), определение о прекращении производства по делу (ст. 220 ГПК РФ), определение об оставлении заявления без рассмотрения (ст. 222 ГПК РФ).

При подаче частной жалобы, представления прокурора на определение суда первой инстанции, которым производство по делу не завершено, а само дело еще не разрешено по существу в суде первой инстанции (например, на определения об обеспечении иска, об отказе в обеспечении доказательств и т.п.), в целях соблюдения разумных сроков судопроизводства (ст. 6.1 ГПК РФ) в суд апелляционной инстанции может быть направлен вместе с описью всех имеющихся в деле документов сформированный по частной жалобе, представлению прокурора материал, состоящий из оригинала частной жалобы или представления прокурора и обжалуемого определения суда первой инстанции, а также из заверенных судом первой инстанции необходимых для их рассмотрения копий документов.

После рассмотрения частной жалобы, представления прокурора на определение суда первой инстанции сформированный по частной жалобе, представлению прокурора материал приобщается к соответствующему гражданскому делу (п. 45 Постановления Пленума ВС РФ от 19.06.2012 N 13).

Необходимо отметить, что частная жалоба, представление прокурора на определения о приостановлении производства по делу, о прекращении производства по делу, об оставлении заявления без рассмотрения всегда рассматриваются с обязательным извещением лиц, участвующих в деле, о времени и месте судебного заседания (ч. 2 ст. 333 ГПК РФ).

2. Определения суда выносятся в совещательной комнате. Для вынесения определения суд объявляет перерыв. Указанные положения касаются тех определений, которые выносятся в ходе судебного разбирательства. На определения, выносимые на стадии возбуждения дела, на подготовительной стадии, данное положение не распространяется. ГПК РФ не определяет, какие именно определения могут быть вынесены в зале судебного заседания без удаления в совещательную комнату. Однако определения, выносимые в заключительной стадии судебного разбирательства, в том числе определения, препятствующие возбуждению дела или его дальнейшему движению, имеют весьма важное процессуальное значение, поэтому их вынесение требует удаления суда в совещательную комнату. Определения выносятся в виде отдельного процессуального документа. При разрешении несложных вопросов суд может вынести определение на месте, не удаляясь в совещательную комнату. Такие определения должны заноситься в протокол судебного заседания.

3. Определения суда, выносимые в совещательной комнате, должны оглашаться немедленно после их вынесения.

Другой комментарий к Ст. 224 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации

1. В комментируемой статье дается понятие судебного определения, порядок вынесения и оглашения судебных определений.

Определениями называются акты, которые суд первой инстанции выносит по вопросам, возникающим в связи с разбирательством гражданского дела.

Постановления суда первой инстанции, которыми дело не разрешается по существу, выносятся в форме определений суда.

Определение как разновидность судебного постановления содержит властное предписание, основное правовое предназначение которого — разрешение процедурных вопросов.

Определения суда по общему правилу выносятся в совещательной комнате в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 15 ГПК.

По несложным вопросам допускается возможность вынесения определения судом или судьей без удаления в совещательную комнату, т.е. после совещания на месте.

Независимо от порядка вынесения судебного определения — в совещательной комнате либо без удаления в совещательную комнату — определение должно быть немедленно оглашено после его вынесения судом.

2. По порядку постановления и оформления можно выделить:

— определения, выносимые в форме отдельного процессуального документа;

— определения, заносимые в протокол судебного заседания (не требующие оформления отдельного процессуального документа).

По содержанию определения можно разделить:

Подготовительными определениями разрешаются процессуальные вопросы, способствующие нормальному развитию или движению дела, обеспечению судебного решения, отвечающего всем предъявляемым требованиям. Например, к подготовительным относятся определения:

— о принятии искового заявления о подготовке дела к судебному разбирательству;

— о привлечении третьих лиц;

— об удовлетворении или отклонении отводов;

— о назначении экспертизы;

— о производстве осмотра на месте;

— об истребовании или приобщении письменных или вещественных доказательств;

— об обеспечении иска.

Пресекательные определения преграждают либо возникновение процесса по конкретному делу, либо производство по нему. В качестве примеров можно назвать определения:

— об отказе в принятии искового заявления;

— об оставлении заявления без движения;

— о прекращении производства по делу.

При вынесении пресекательного определения дело по существу не разрешается, но разбирательство и разрешение дела становятся невозможными.

Заключительные определения завершают производство в суде первой инстанции без урегулирования спора и без принятия судебного решения. К ним, в частности, относятся определения:

— об утверждении мирового соглашения;

— о прекращении дела производством ввиду отказа истца от иска.

Частные определения — это процессуальное средство реагирования суда на выявленные в ходе судебного разбирательства нарушения законности отдельными должностными лицами или гражданами, на существенные недостатки в работе органов, организаций, учреждений. Эти судебные акты обеспечивают реализацию задачи гражданского судопроизводства по укреплению законности и правопорядка, предупреждению правонарушений, формированию уважительного отношения к закону и суду.

Смотрите так же:

 • Северные надбавки на саха Северные надбавки на саха http://www.arctic-info.ru/В России может появиться фонд Крайнего Севера и Арктики06 декабря 2013 Версия для печати В резолюцию III Международного форума «Арктика: настоящее и будущее», проходящего в Санкт-Петербурге, […]
 • Новосибирск займы под залог авто Займы под залог ПТС • Сумма займа до 80% от стоимости авто• Низкая ставка 4,5% в месяц• Оформление за 15 минут • Автомобиль остается у вас Калькулятор займа Выберите тип займа Почему стоит выбрать именно нас? Никаких лишних затрат. Все оформление […]
 • Статья 122 рсфср Страница не существует или перенесена Законодательство Республики Беларусь (избранное) Законы По органу принятия По дате принятия Законодательство Беларуси Законодательство регионов Беларуси Архив Для поиска нужной информации можете […]
 • Детский оздоровительный лагерь орленок Детский лагерь в Подмосковье Отдых в Орленке: школьные каникулы на 5+ Более 80% детей, однажды побывавших в "Орленке", возвращаются сюда вновь! Потому что отдых в летнем лагере – это не только свежий воздух, интересные развлечения и новые друзья. […]
 • Какие документы нужны для подачи алиментов без развода в беларуси Перечень документов на алименты без развода? Задайте вопрос юристу и получите ответ за 1 минуту! ЗАЯВЛЕНИЕ НА АЛИМЕНТЫ В БРАКЕ Мировому судье судебного участка № __ (название территории местонахождения) (Ф.И.О.) Истец: (Ф.И.О., адрес) […]
Комментарии запрещены.