Упк статья 208

Упк статья 208

Статья 208. УПК РК
Обязательность явки обвиняемого

1. Обвиняемый, находящийся на свободе, вызывается на допрос письменным уведомлением-повесткой. Уведомление может быть передано также телефонограммой или телеграммой.

2. В повестке должно быть указано, кто вызывается в качестве обвиняемого, куда и к кому, день и час явки, а также последствия неявки.

3. Повестка вручается обвиняемому под расписку, а в случае его временного отсутствия для передачи обвиняемому вручается совершеннолетнему члену семьи или передается в жилищно-эксплуатационную организацию или администрацию по месту жительства либо в администрацию по месту работы, которые обязаны передать повестку вызываемому на допрос обвиняемому. Обвиняемый может быть вызван с использованием и других средств связи. В случаях нахождения обвиняемого вне пределов Республики Казахстан и уклонения его от явки в органы следствия орган предварительного следствия вправе опубликовать уведомление в республиканских средствах массовой информации, а также в общедоступных телекоммуникационных сетях, а в случае, когда его местонахождение известно, в средствах массовой информации по местонахождению обвиняемого.

4. Обвиняемый, находящийся на свободе, обязан явиться по вызову следователя в назначенный срок.

5. Уважительными причинами неявки обвиняемого по вызову следователя признаются:

1) болезнь, лишающая обвиняемого возможности явиться;

2) смерть близких родственников;

3) стихийные бедствия;

4) неполучение повестки (уведомления);

5) иные обстоятельства, лишающие обвиняемого возможности явиться в назначенный срок.

6. О причинах неявки в назначенный срок обвиняемый обязан уведомить следователя.

7. В случаях неявки без уважительных причин обвиняемый может быть доставлен приводом.

8. Обвиняемый, находящийся под стражей, вызывается через администрацию места заключения.

Сноска. В статью 208 внесены изменения — Законом РК от 16 марта 2001 г. N 163.

Кримінально-процесуальний кодекс України 2012
Стаття 208. Затримання уповноваженою службовою особою

1. Уповноважена службова особа має право без ухвали слідчого судді, суду затримати особу, підозрювану у вчиненні злочину, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі, лише у випадках:

1) якщо цю особу застали під час вчинення злочину або замаху на його вчинення;

2) якщо безпосередньо після вчинення злочину очевидець, в тому числі потерпілий, або сукупність очевидних ознак на тілі, одязі чи місці події вказують на те, що саме ця особа щойно вчинила злочин.

Особливості затримання окремої категорії осіб визначаються главою 37 цього Кодексу.

2. Уповноважена службова особа має право без ухвали слідчого судді, суду затримати особу, підозрювану у вчиненні злочину, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, виключно у випадку, якщо підозрюваний не виконав обов’язки, покладені на нього при обранні запобіжного заходу, або не виконав у встановленому порядку вимог щодо внесення коштів як застави та надання документа, що це підтверджує.

3. Уповноважена службова особа, слідчий, прокурор може здійснити обшук затриманої особи з дотриманням правил, передбачених частиною сьомою статті 223 і статтею 236 цього Кодексу.

4. Уповноважена службова особа, що здійснила затримання особи, повинна негайно повідомити затриманому зрозумілою для нього мовою підстави затримання та у вчиненні якого злочину він підозрюється, а також роз’яснити право мати захисника, отримувати медичну допомогу, давати пояснення, показання або не говорити нічого з приводу підозри проти нього, негайно повідомити інших осіб про його затримання і місце перебування відповідно до положень статті 213 цього Кодексу, вимагати перевірку обґрунтованості затримання та інші процесуальні права, передбачені цим Кодексом.

5. Про затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, складається протокол, в якому, крім відомостей, передбачених статтею 104 цього Кодексу, зазначаються: місце, дата і точний час (година і хвилини) затримання відповідно до положень статті 209 цього Кодексу; підстави затримання; результати особистого обшуку; клопотання, заяви чи скарги затриманого, якщо такі надходили; повний перелік процесуальних прав та обов’язків затриманого. Протокол про затримання підписується особою, яка його склала, і затриманим. Копія протоколу негайно під розпис вручається затриманому, а також надсилається прокурору.

6. Затримання співробітника кадрового складу розвідувального органу України при виконанні ним своїх службових обов’язків і пов’язані з цим особистий обшук та огляд його речей застосовуються тільки в присутності офіційних представників цього органу.

Статья 208 УПК РФ. Основания, порядок и сроки приостановления предварительного следствия

1. Предварительное следствие приостанавливается при наличии одного из следующих оснований:

1) лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено;

2) подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия либо место его нахождения не установлено по иным причинам;

3) место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует;

4) временное тяжелое заболевание подозреваемого или обвиняемого, удостоверенное медицинским заключением, препятствует его участию в следственных и иных процессуальных действиях.

2. О приостановлении предварительного следствия следователь выносит постановление, копию которого направляет прокурору.

3. Если по уголовному делу привлечено два или более обвиняемых, а основания для приостановления относятся не ко всем обвиняемым, то следователь вправе выделить в отдельное производство и приостановить уголовное дело в отношении отдельных обвиняемых.

4. По основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 части первой настоящей статьи, предварительное следствие приостанавливается лишь по истечении его срока. По основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части первой настоящей статьи, предварительное следствие может быть приостановлено и до окончания его срока.

5. До приостановления предварительного следствия следователь выполняет все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие подозреваемого или обвиняемого, и принимает меры по его розыску либо установлению лица, совершившего преступление.

6. Если по уголовному делу наложен арест на имущество в соответствии с частью третьей статьи 115 настоящего Кодекса, следователь до приостановления предварительного следствия обязан установить обстоятельства, подтверждающие, что арестованное имущество получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления либо для финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), а также рассмотреть вопрос о возможном изменении ограничений, связанных с владением, пользованием, распоряжением арестованным имуществом, либо об отмене ареста, наложенного на имущество.

7. В случае, если не отпали основания для применения меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, следователь с согласия руководителя соответствующего следственного органа или дознаватель с согласия прокурора возбуждает перед судом соответствующее ходатайство в порядке, установленном статьей 115.1 настоящего Кодекса.

8. Если по уголовному делу ранее принято решение о применении при осуществлении государственной защиты мер безопасности, то следователь с согласия руководителя следственного органа одновременно с приостановлением предварительного следствия выносит постановление о дальнейшем применении мер безопасности либо об их полной или частичной отмене, если для дальнейшего применения мер безопасности отсутствуют основания, предусмотренные законодательством Российской Федерации, на основании информации, полученной из органа, осуществляющего меры безопасности, или по ходатайству органа, осуществляющего меры безопасности, либо на основании письменного заявления лиц, указанных в части 2 статьи 16 Федерального закона от 20 августа 2004 года N 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства», которые подлежат рассмотрению в установленные сроки. О вынесенном постановлении уведомляется орган, осуществляющий меры безопасности, а также лицо, в отношении которого вынесено такое постановление.

Комментарии к ст. 208 УПК РФ

1. Приостановление предварительного расследования — это уголовно-процессуальное решение следователя (дознавателя и др.) об установлении временного, вызванного наличием одного из предусмотренных в законе обстоятельств, которые мешают продолжению предварительного расследования, перерыва в производстве по уголовному делу.

2. В этот промежуток времени следователь (дознаватель и др.) принимает меры к устранению оснований приостановления производства по делу. Одной из таких мер является розыск скрывшегося от органов предварительного следствия и суда подозреваемого или обвиняемого (см. также комментарий к ст. ст. 209, 210 УПК).

3. Перечень оснований приостановления предварительного расследования в законе исчерпывающий.

4. Предварительное расследование приостанавливается:

а) в случае неустановления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого (п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК);

б) в случае, если подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия и суда (п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК);

в) когда по иным причинам не установлено его место нахождения (п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК);

г) когда место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует (п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК);

д) в случае временного тяжелого заболевания подозреваемого или обвиняемого, удостоверенного медицинским заключением, которое препятствует его участию в следственных и иных процессуальных действиях (п. 4 ч. 1 ст. 208 УПК).

5. О первом основании можно говорить только тогда, когда преступление считается нераскрытым, то есть, несмотря на принятые меры, установить лицо, его совершившее, не представилось возможным.

6. Во втором случае, если подозреваемый или обвиняемый скрылся, то течение сроков давности привлечения его к уголовной ответственности приостанавливается. В третьем, если его местонахождение не установлено, — не приостанавливается, то есть по истечении срока давности, указанного в ст. 78 УК, некоторые уголовные дела могут быть прекращены.

7. Причем, безусловно, не подлежат прекращению по указанным выше основаниям уголовные дела о преступлениях, за совершение которых может быть назначена смертная казнь или пожизненное лишение свободы, а также дела о преступлениях, предусмотренных ст. ст. 353, 356, 357, 358 УК.

8. Общие условия приостановления предварительного расследования таковы:

— должно быть доказано наличие события преступления;

— проведены все следственные действия, которые возможно выполнить в отсутствие обвиняемого (подозреваемого); приняты все меры к обнаружению места нахождения последнего, а равно установлению лица, совершившего преступление.

9. Частные условия подразделяются в зависимости от того, какое основание мы подвергаем анализу.

10. Частным для первого основания (п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК) является одно лишь условие, что срок предварительного расследования истек.

11. Частные условия для второго и третьего оснований (п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК):

а) истек срок предварительного расследования;

б) в деле имеется постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого (постановление о возбуждении в отношении конкретного лица уголовного дела).

12. Частные условия для четвертого основания (п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК):

а) в деле имеется постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого (постановление о возбуждении в отношении конкретного лица уголовного дела);

б) в деле имеются доказательства того, что реальная возможность участия обвиняемого (подозреваемого) в уголовном деле отсутствует.

13. Частные условия для пятого основания (п. 4 ч. 1 ст. 208 УПК):

а) в деле имеется постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого (постановление о возбуждении в отношении конкретного лица уголовного дела);

б) заболевание обвиняемого (подозреваемого):

— носит временный характер;

— удостоверено медицинским заключение (заключением судебно-психиатрической экспертизы, если речь идет о психическом заболевании, проведенной в соответствии со ст. 196 УПК);

— не дает возможности обвиняемому (подозреваемому) принимать участие в проведении следственных (процессуальных) действий;

— возникло после совершения лицом преступления.

14. При наличии оснований и соблюдении условий предварительное расследование приостанавливается мотивированным постановлением, состоящим из:

а) вводной части, в которой отмечается:

— город, день, месяц и год его составления;

— наименование органа предварительного следствия или дознания, классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя (дознавателя и др.), принявшего решение о приостановлении предварительного расследования;

— номер уголовного дела и, как минимум, о совершении какого преступления в нем шла речь (пункт, часть, статья УК);

б) описательно-мотивировочной части, состоящей из:

— фабулы (краткого описания обстоятельств преступления — сущности обвинения или подозрения);

— оснований и условий приостановления производства по делу;

— ссылок на конкретный пункт ст. 208 УПК, которыми следователь (дознаватель и др.) руководствовался, принимая это решение;

в) резолютивной части, в которой помимо самого решения и номера уголовного дела указывается существо данного органу дознания поручения, а также сведения об отправлении прокурору копии данного постановления и разъяснении потерпевшему, его представителю, гражданскому истцу, гражданскому ответчику или их представителям порядка обжалования данного решения.

15. В решении кроме констатации факта приостановления расследования разрешается вопрос о мере пресечения, принятых мерах, направленных на сохранность документов, вещественных и иных доказательств. Копия постановления в суточный срок должна направляться прокурору.

16. См. также комментарий к ст. ст. 209, 439 УПК.

Статья 208 УПК РФ. Основания, порядок и сроки приостановления предварительного следствия

1. Предварительное следствие приостанавливается при наличии одного из следующих оснований:

1) лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено;

2) подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия либо место его нахождения не установлено по иным причинам;

3) место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует;

4) временное тяжелое заболевание подозреваемого или обвиняемого, удостоверенное медицинским заключением, препятствует его участию в следственных и иных процессуальных действиях.

2. О приостановлении предварительного следствия следователь выносит постановление, копию которого направляет прокурору.

3. Если по уголовному делу привлечено два или более обвиняемых, а основания для приостановления относятся не ко всем обвиняемым, то следователь вправе выделить в отдельное производство и приостановить уголовное дело в отношении отдельных обвиняемых.

4. По основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 части первой настоящей статьи, предварительное следствие приостанавливается лишь по истечении его срока. По основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части первой настоящей статьи, предварительное следствие может быть приостановлено и до окончания его срока.

5. До приостановления предварительного следствия следователь выполняет все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие подозреваемого или обвиняемого, и принимает меры по его розыску либо установлению лица, совершившего преступление.

6. Если по уголовному делу наложен арест на имущество в соответствии с частью третьей статьи 115 настоящего Кодекса, следователь до приостановления предварительного следствия обязан установить обстоятельства, подтверждающие, что арестованное имущество получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления либо для финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), а также рассмотреть вопрос о возможном изменении ограничений, связанных с владением, пользованием, распоряжением арестованным имуществом, либо об отмене ареста, наложенного на имущество.

7. В случае, если не отпали основания для применения меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, следователь с согласия руководителя соответствующего следственного органа или дознаватель с согласия прокурора возбуждает перед судом соответствующее ходатайство в порядке, установленном статьей 115.1 настоящего Кодекса.

8. Если по уголовному делу ранее принято решение о применении при осуществлении государственной защиты мер безопасности, то следователь с согласия руководителя следственного органа одновременно с приостановлением предварительного следствия выносит постановление о дальнейшем применении мер безопасности либо об их полной или частичной отмене, если для дальнейшего применения мер безопасности отсутствуют основания, предусмотренные законодательством Российской Федерации, на основании информации, полученной из органа, осуществляющего меры безопасности, или по ходатайству органа, осуществляющего меры безопасности, либо на основании письменного заявления лиц, указанных в части 2 статьи 16 Федерального закона от 20 августа 2004 года N 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства», которые подлежат рассмотрению в установленные сроки. О вынесенном постановлении уведомляется орган, осуществляющий меры безопасности, а также лицо, в отношении которого вынесено такое постановление.

Статья 208. Основания, порядок и сроки приостановления предварительного следствия

1. Предварительное следствие приостанавливается при наличии одного из следующих оснований:

1) лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено;

2) подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия либо место его нахождения не установлено по иным причинам;

3) место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует;

4) временное тяжелое заболевание подозреваемого или обвиняемого, удостоверенное медицинским заключением, препятствует его участию в следственных и иных процессуальных действиях.

2. О приостановлении предварительного следствия следователь выносит постановление, копию которого направляет прокурору.

3. Если по уголовному делу привлечено два или более обвиняемых, а основания для приостановления относятся не ко всем обвиняемым, то следователь вправе выделить в отдельное производство и приостановить уголовное дело в отношении отдельных обвиняемых.

4. По основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 части первой настоящей статьи, предварительное следствие приостанавливается лишь по истечении его срока. По основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части первой настоящей статьи, предварительное следствие может быть приостановлено и до окончания его срока.

5. До приостановления предварительного следствия следователь выполняет все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие подозреваемого или обвиняемого, и принимает меры по его розыску либо установлению лица, совершившего преступление.

6. Если по уголовному делу наложен арест на имущество в соответствии с частью третьей статьи 115 настоящего Кодекса, следователь до приостановления предварительного следствия обязан установить обстоятельства, подтверждающие, что арестованное имущество получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления либо для финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), а также рассмотреть вопрос о возможном изменении ограничений, связанных с владением, пользованием, распоряжением арестованным имуществом, либо об отмене ареста, наложенного на имущество.

7. В случае, если не отпали основания для применения меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, следователь с согласия руководителя соответствующего следственного органа или дознаватель с согласия прокурора возбуждает перед судом соответствующее ходатайство в порядке, установленном статьей 115.1 настоящего Кодекса.

8. Если по уголовному делу ранее принято решение о применении при осуществлении государственной защиты мер безопасности, то следователь с согласия руководителя следственного органа одновременно с приостановлением предварительного следствия выносит постановление о дальнейшем применении мер безопасности либо об их полной или частичной отмене, если для дальнейшего применения мер безопасности отсутствуют основания, предусмотренные законодательством Российской Федерации, на основании информации, полученной из органа, осуществляющего меры безопасности, или по ходатайству органа, осуществляющего меры безопасности, либо на основании письменного заявления лиц, указанных в части 2 статьи 16 Федерального закона от 20 августа 2004 года N 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства», которые подлежат рассмотрению в установленные сроки. О вынесенном постановлении уведомляется орган, осуществляющий меры безопасности, а также лицо, в отношении которого вынесено такое постановление.

Комментарий к Ст. 208 УПК РФ

1. Приостановление предварительного расследования — это временный перерыв в производстве по уголовному делу по причинам, указанным в уголовно-процессуальном законе.

2. Перечень перечисленных в комментируемой статье оснований приостановления предварительного расследования является исчерпывающим. Никакие другие обстоятельства, препятствующие окончанию расследования (например, отсутствие или болезнь потерпевшего или свидетеля, невозможность их явки к месту производства расследования), не могут служить основанием для приостановления производства по уголовному делу.

3. Суть первого из оснований заключается в том, что следователь, располагая достаточными доказательствами существования самого факта преступления, не имеет доказательств, указывающих на то, кто его совершил, и добыть такие доказательства пока не представляется возможным; преступление остается нераскрытым.

4. Суть второго основания приостановления предварительного следствия заключается в том, что следователь располагает достаточными доказательствами для предъявления официального подозрения или обвинения в преступлении определенному лицу, но не знает, где оно находится. Причем место пребывания данного лица может быть неизвестно в силу различных причин. Одну из них законодатель формулирует определенно: подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия. Все другие причины охватываются формулировкой: «Место его нахождения не установлено по другим причинам».

5. Суть третьего основания приостановления предварительного следствия заключается в том, что подозреваемый или обвиняемый по уголовному делу имеется, место его нахождения известно, однако реальная возможность его участия в деле временно отсутствует, например, потому, что он не может прибыть к следователю из-за отсутствия транспортной связи, или из-за того, что, находясь за рубежом, по каким-либо причинам не может пересечь границу Российской Федерации с сопредельным государством и т.п.

6. Суть четвертого основания приостановления предварительного следствия заключается в том, что подозреваемый или обвиняемый тяжело болен. Причем имеется в виду как психическое, так и иное заболевание. В тех случаях, когда в связи с психическим заболеванием обвиняемого, подозреваемого и сомнениями относительно их вменяемости назначается стационарная судебно-психиатрическая экспертиза, уголовное дело приостанавливаться не должно. Производство экспертизы является процессуальным действием. Следовательно, во время его производства расследование продолжается. Достаточно установить, что обвиняемый или подозреваемый заболел тяжким, но излечимым психическим заболеванием, которое не дает основания признать его невменяемым, но препятствует его участию в следственных действиях и не позволяет закончить расследование. Если же лицо совершило деяние, будучи невменяемым, или заболело после совершения преступления неизлечимой душевной болезнью, что подтверждено экспертизой, расследование продолжается, но только уже по правилам, предусмотренным для производства по применению принудительных мер медицинского характера.

7. К числу иных тяжких заболеваний относятся те, при которых больному на продолжительное время устанавливается постельный режим. Вопрос о приостановлении предварительного расследования решается в каждом конкретном случае в зависимости от того, может ли обвиняемый участвовать в следственных действиях.

8. Помимо оснований приостановления предварительного расследования, закон предусматривает определенные условия, которые необходимо учитывать при решении вопроса о приостановлении производства по уголовному делу. Первое условие: до приостановления расследования следователь или лицо, производящее дознание, обязаны выполнить все следственные действия, возможные в отсутствие обвиняемого. Это условие касается приостановления дела по любому из оснований.

9. Второе условие касается только приостановления по двум основаниям — первому и второму — и заключается в следующем: в случае, когда подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия или суда или когда по иным причинам не установлено его местопребывание, а также в случае неустановления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, расследование приостанавливается лишь по истечении срока на его производство. А если до окончания установленного законом срока расследования следователь не успел выполнить все необходимые следственные действия, он должен возбудить ходатайство перед прокурором о продлении срока предварительного следствия.

10. В случае психического или иного тяжкого заболевания обвиняемого или подозреваемого расследование по делу может быть приостановлено и до окончания установленного срока, если, разумеется, соблюдено первое условие, т.е. все следственные действия, которые могут быть произведены в отсутствие заболевшего обвиняемого, выполнены.

11. Приостановить расследование по причине того, что обвиняемый или подозреваемый скрылся, или не установлено их место пребывания, или такое место известно, однако реальная возможность участия лица в уголовном процессе отсутствует, а равно вследствие заболевания можно только в тех случаях, когда в деле реально имеется фигура подозреваемого или обвиняемого в строго процессуальном смысле данных понятий. Таким образом, в тех случаях, когда подозреваемый от следствия и суда скрывается или тяжко заболело лицо, в отношении которого есть определенные уличающие доказательства, однако их недостаточно для привлечения данного лица в качестве обвиняемого и это лицо не является подозреваемым в смысле статьи 46 УПК, приостанавливать расследование нельзя. Следует добывать новые доказательства; отсутствие таковых равносильно неустановлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, и дело подлежит приостановлению по пункту 1 комментируемой статьи.

12. Расследование по делу приостанавливается мотивированным постановлением следователя, в котором излагаются обстоятельства совершенного преступления и приводится основание, по которому дело подлежит приостановлению. Ничье согласие для приостановления расследования не требуется. Если по делу привлечены два или более обвиняемых, а основания для приостановления относятся не ко всем обвиняемым, следователь вправе выделить и приостановить дело в отношении отдельных обвиняемых или приостановить производство по всему делу.

13. Приостановление расследования означает, что никакие следственные действия после этого производиться не могут. В то же время уголовно-процессуальные меры, которые носят длящийся характер, например арест имущества или почтово-телеграфных отправлений, а также контроль и запись переговоров, не отменяются. Не отменяется и избранная мера пресечения, если, разумеется, для ее применения не отпали законные основания. Приостановленное производством уголовное дело в архив не сдается и хранится у следователя.

Статья 208 УПК РФ. Основания, порядок и сроки приостановления предварительного следствия (действующая редакция)

1. Предварительное следствие приостанавливается при наличии одного из следующих оснований:

1) лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено;

2) подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия либо место его нахождения не установлено по иным причинам;

3) место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует;

4) временное тяжелое заболевание подозреваемого или обвиняемого, удостоверенное медицинским заключением, препятствует его участию в следственных и иных процессуальных действиях.

2. О приостановлении предварительного следствия следователь выносит постановление, копию которого направляет прокурору.

3. Если по уголовному делу привлечено два или более обвиняемых, а основания для приостановления относятся не ко всем обвиняемым, то следователь вправе выделить в отдельное производство и приостановить уголовное дело в отношении отдельных обвиняемых.

4. По основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 части первой настоящей статьи, предварительное следствие приостанавливается лишь по истечении его срока. По основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части первой настоящей статьи, предварительное следствие может быть приостановлено и до окончания его срока.

5. До приостановления предварительного следствия следователь выполняет все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие подозреваемого или обвиняемого, и принимает меры по его розыску либо установлению лица, совершившего преступление.

6. Если по уголовному делу наложен арест на имущество в соответствии с частью третьей статьи 115 настоящего Кодекса, следователь до приостановления предварительного следствия обязан установить обстоятельства, подтверждающие, что арестованное имущество получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления либо для финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), а также рассмотреть вопрос о возможном изменении ограничений, связанных с владением, пользованием, распоряжением арестованным имуществом, либо об отмене ареста, наложенного на имущество.

7. В случае, если не отпали основания для применения меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, следователь с согласия руководителя соответствующего следственного органа или дознаватель с согласия прокурора возбуждает перед судом соответствующее ходатайство в порядке, установленном статьей 115.1 настоящего Кодекса.

8. Если по уголовному делу ранее принято решение о применении при осуществлении государственной защиты мер безопасности, то следователь с согласия руководителя следственного органа одновременно с приостановлением предварительного следствия выносит постановление о дальнейшем применении мер безопасности либо об их полной или частичной отмене, если для дальнейшего применения мер безопасности отсутствуют основания, предусмотренные законодательством Российской Федерации, на основании информации, полученной из органа, осуществляющего меры безопасности, или по ходатайству органа, осуществляющего меры безопасности, либо на основании письменного заявления лиц, указанных в части 2 статьи 16 Федерального закона от 20 августа 2004 года N 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства», которые подлежат рассмотрению в установленные сроки. О вынесенном постановлении уведомляется орган, осуществляющий меры безопасности, а также лицо, в отношении которого вынесено такое постановление.

Смотрите так же:

  • Конституционное государственное право зарубежных стран шпаргалка 5. Конституционный контроль (надзор) в зарубежных странах, его виды 5. Конституционный контроль (надзор) в зарубежных странах, его виды Конституционный контроль – деятельность специальных или уполномоченных органов государства, которая имеет своей […]
  • Консультации для родителей дефектолога в доу Должностная инструкция учителя-дефектолога ДОУ ___________ /___________________/ подпись Ф.И.О. протокол № ___ от «___»_____ 2018 г. заведующий МБДОУ № ________ ___________ /___________________/ подпись Ф.И.О. Приказ № ___ от «___»_____2018 г. […]
  • Региональный материнский капитал химки Особенности проведения региональной программы Материнский капитал в Московской области Многих граждан в регионах интересует возможность получении дополнительной финансовой помощи (регионального мат. капитала) при рождении второго и последующего […]
  • Обязательный аудит для всех акционерных обществ ЗАО обязаны проводить аудиты В 2014 году произошли значительные изменения в российском законодательстве, которые коснулись и акционерных обществ. Наиболее затратным и значимым в сфере бизнеса стал обязательный аудит предприятий. Его проводят для […]
  • Стандартный вычет на третьего ребенка инвалида Стандартный налоговый вычет на детей в 2018 году Стандартный налоговый вычет на ребенка — это сумма заработка, с которой не будет удерживаться подоходный налог (НДФЛ) в размере 13%. Эта льгота уменьшает налоговую базу и позволяет увеличить «чистый» […]
Комментарии запрещены.